• <td id="e62g2"></td>
 • <bdo id="e62g2"><noscript id="e62g2"></noscript></bdo>
 • 首頁 > 幼兒園課件PPT > 學前班PPT

  學前班拼音《韻母樂園》PPT課件

  學前班拼音《韻母樂園》PPT課件

  這是幼兒園學前班拼音《韻母樂園》PPT課件,學前班拼音《韻母樂園》PPT課件主要包含了PPT課件,整體認讀音節,書寫格式,復韻母,聲調復習,鼻韻母聲調練習,哪些是整體認讀音節等內容,歡迎點擊。 適用于韻母樂園相關的教學實踐,所屬欄目學前班PPT。

  聲母屋
  書寫格式
  前鼻韻母
   an   en    in  
     un    ün
  后鼻韻母
    ang   eng            ing    ong
  聲調復習
  一聲高高平又平         
  二聲就像上山坡     
  三聲下坡又上坡     
  四聲就像下山坡
  單韻母聲調練習
  復韻母聲調練習
  ɑi         āi    ái    ǎi   ài
  ei         ēi     éi    ěi    èi
  ui         uī    uí    uǐ   uì
  ɑo        āo   áo  ǎo  ào
  ou        ōu    óu   ǒu   òu 
  iu         iū     iú    iǔ    iù
  ie         iē     ié    iě    iè
  üe        üē    üé   üě   üè
  特殊韻母er  ēr ér ěr èr
  鼻韻母聲調練習
  你能分清嗎?
  ɑ—ɑn—ɑng   e—en—eng      
  i—in—ing   un—ün—üe      
  iu—ui—in   ɑn—ɑo—ɑi
  ie—ei—er
  有ɑ在給ɑ戴,
  ɑ不在給o e;
  要是i u一起來誰在后面誰來戴
  i上標調把帽脫 。
  拼音操
  點點頭、彎彎腰,我們來做拼音操。
  動動手動動腳,我們來背聲母表:
  b  p  m  f  d  t  n  l  g  k  h  j  q  x  z c s 
  zh    ch   sh    r   y   w
  扭扭脖子,扭扭腰,我們來背韻母表:
  ɑ  o  e  i  u  ü  ɑi  ei  ui  ɑo  ou  iu  ie  üe  er ɑn en 
  in  un ün ɑng eng ing ong

  相關教案

  舉報 男朋友喜欢往我里面灌水
 • <td id="e62g2"></td>
 • <bdo id="e62g2"><noscript id="e62g2"></noscript></bdo>